Hrlo Bude hrt
JANEK LEDECKÝ
Ryba rybì
SUNRISE AVENUE
Hollywood Hills
 
Tady jsme doma
OnAir
80
WHAM!
Last Christmas
Hitrádio 80ka
80
LIQUIDO
Narcotic
Hitrádio 90ka
80
BLACK…
Pump It
Hitrádio Milenium
80
Clash
Should I Stay or…
Hitrádio PopRock
80
ROD…
Have I Told You Lately
Hitrádio Zóna Lásky
Galerie


PRAVIDLA SOUTĚŽE „Hity pro lepší náladu“

Článek

Hity pro lepší náladu

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Hity pro lepší náladu“
(dále jen „pravidla“)
 I. Pořádání soutěže
I.1 Soutěž „Hity pro lepší náladu“ (dále jen „soutěž“) probíhá na programech Hitrádio Dragon, Hitrádio Faktor, Hitrádio FM Plus, Hitrádio Magic,  Hitrádio Magic Brno a Hitrádio Orion (společně dále také „radia“ nebo jednotlivě „radio“) v termínu od 31.1. do 1.4.2011.
I.2 Organizátorem soutěže je provozovatel radií, společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČ: 27604942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 11148 (dále jen „organizátor“).
 II. Definice
II.1 Soutěžní linkou telefonní číslo 353 222 818, jehož prostřednictvím se posluchač účastní této soutěže.
II.2 Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.
II.3 Skladbou je hudební audio záznam o minimální stopáži 2 minut, vysílaný prostřednictvím rádií organizátora.
II.4 Výherním mixem je kombinace 3 skladeb jdoucích bezprostředně za sebou, která bude pro daný soutěžní den vyhlášena moderátorem příslušného rádia nebo uvedena na webových stránkách rádia a na profilu radia na internetová sociální síti radia Facebook.
 
 III. Účast v soutěži
III.1 Účastníkem soutěže se stává každý posluchač, který zavolá na soutěžní linku za účelem získání výhry dle těchto pravidel soutěže.
III.2 Svou účastí v soutěži (tj. vytočením soutěžní linky dle odst. III.I těchto pravidel) dává účastník souhlas s těmito pravidly soutěže.
III.3 Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby nad 18 let věku, které jsou plně způsobilé k právním úkonům.
III.4 Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, který je provozovatelem radií, a osoby jim blízké, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.
III.5 Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi k pořízení zvukových a zvukově obrazových záznamů účastníka, jeho obrazových snímků a projevů a k použití těchto záznamů, obrazových snímků a jeho projevů pro účely rozhlasového vysílání radií, na webových stránkách radií, profilech radií na internetové sociální síti Facebook a pro reklamní účely.
III.6 Účastí v soutěži dává účastník organizátorovi souhlas ke zpracovávání svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa účastníka po dobu soutěže a dobu přiměřenou po ukončení soutěže pro účely řádného zajištění průběhu soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, a zároveň uděluje organizátorovi souhlas se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou kontaktní adresu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání dvou let, nebude-li odvolán dříve. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytne mu organizátor tuto informaci bez zbytečného odkladu. Domnívá-li se soutěžící, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat organizátora nebo o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
III.7 Účastník se zavazuje sdělit organizátorovi na základě výzvy údaje nezbytné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu) a v případě jejich změny bezodkladně sdělit takovou informaci organizátorovi. Pokud účastník soutěže takové údaje organizátorovi nesdělí, uvede-li údaje nepravdivé, není-li možné na základě sdělených údajů účastníka kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí výhry.
III.8 Účastník, který se stal výhercem, je povinen poskytnout na žádost organizátora rozhovor ve vysílání rádia a účastnit se předání výhry na organizátorem určeném místě.
III.9 Účastník soutěže je povinen jednat v souladu s těmito pravidly a podle pokynů organizátora. V opačném případě je organizátor oprávněn tohoto účastníka ze soutěže vyloučit.
III.10 Vyloučením ze soutěže ztrácí účastník práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru. V takovém případě není organizátor povinen soutěžní kolo opakovat.
 
IV. Průběh soutěže
IV.1 Soutěž bude probíhat ve všedních dnech od 31.1. do 1.4.2011 (dále jen „soutěžní dny“).
IV.2 Každý soutěžní den bude ve vysílání příslušného radia moderátorem vyhlášena kombinace tří skladeb (výherní mix) a konkrétní výše výhry pro daný soutěžní den. Dále bude výherní mix pro daný a následující soutěžní den zveřejněn na webových stránkách příslušného radia a na profilu radia na internetové sociální síti Facebook. Organizátor není povinen informovat posluchače o přesném čase vyhlášení, resp. zveřejnění konkrétního výherního mixu. Organizátor je oprávněn pro daný soutěžní den výherní mix nevyhlásit, resp. nezveřejnit, a to bez udání důvodu.
IV.3 Cílem soutěže je zachytit ve vysílání rádia výherní mix v rámci soutěžního dne.
IV.3 Výhercem  soutěžního kola je ten účastník, který při zaznění třetí skladby z výherního mixu (tedy zaznění kompletního výherního mixu) ve vysílání příslušného rádia jako první zavolá na soutěžní linku, je spojen s moderátorem rádia před dozněním třetí skladby z výherního mixu a po přijetí hovoru moderátorem se ohlásí slovy projevujícími vůli získat výhru určenou pro daný soutěžní den.
IV.4 Každý posluchač je oprávněn účastnit se neomezeně soutěže, pokud splňuje podmínky článku III. Účast v soutěži těchto pravidel.
IV.5 Tento soutěžní postup je závazný a nelze ho měnit.
 
V. Výhra soutěže
V.1 Výhrou soutěže je peněžitá hotovost ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) až 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Konkrétní výši výhry pro daný soutěžní den oznamuje moderátor ve vysílání příslušného radia. Není-li výše výhry pro daný soutěžní den oznámena, platí, že soutěžní kolo nebylo zahájeno, a není tak možné získat výhru.
V.2 Organizátor si vyhrazuje právo nevyplatit výhru v případě neočekávaných technických potíží vysílání, především za situace, kdy nevysílá přes vlastní distribuční kanály (vysílání ze zálohy na jednotlivých vysílačích). V případě pochybností o obsahu rozhlasového vysílání je určující výstup ze studia příslušného rádia (monitoring, LOG odbavovacího systému).
 
 VI. Závěrečná ustanovení
VI.1 Výhru poskytuje organizátor soutěže.
VI.2 Výherci nejsou povinni výhru přijmout. V takovém případě však nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
VI.3 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. V takovém případě nemá účastník nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách rádií nebo oznámením ve vysílání rádií.
VI.4 Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů
a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání organizátora.
VI.5 Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
VI.6 Originál těchto pravidel je uložen na adrese Koperníkova 6/794, 120 00, Praha 2. Tato pravidla soutěže jsou též uveřejněna na internetových stránkách www.hitradiodragon.cz